2008-02-14

Bawiąc się Django

Adam Shimali w swoim blogu opublikował artykuł Playing with Django czyli Bawiąc się Diango. Diango jest narzędziem wysokiego poziomu, przeznaczonym do szybkiego tworzenia wydajnych stron internetowych w języku Python.

W tym artykule jest między innymi następujący sympatyczny fragment:
Using Apache, Webware and Firebird as the database I set out to build something.

Firebird? Yes anything to avoid the MySQL bandwagon. I couldn't say for sure now, but at the time Firebird was far superior to MySQL. The Firebird team didn't think that ACID properties, foreign key constraints, stored procedures etc. were just some esoteric optional extras for something with pretensions to being an RDBMS.
Można ten tekst przetłumaczyć tak:
Dysponując Apache, Webware i Firebird jako bazą danych, zdecydowałem się coś zbudować.

Firebird? Tak, cokolwiek byleby nie MySQL. Nie mam pewności jak jest teraz, ale wtedy Firebird był znacznie bardziej zaawansowany niż MySQL. Twórcy Firebird nie uważają, że cechy ACID, klucze obce, procedury przechowywane w bazie itp. są tylko ezoterycznymi, opcjonalnymi dodatkami do czegoś z pretensjami do bycia traktowanym jako RDBMS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz